Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Státní správa

Veřejná správa je správou veřejných záležitostí a je vykonávána ve veřejném zájmu. Dělí se na státní správu a samosprávu. Státní správa se dále člení na ústřední státní správu a na místní státní správu.

Státní správu vykonává stát přímo prostřednictvím svých úřadů (orgánů), mezi které patří: vláda, ministerstva a jiné ústřední správní úřady, další správní úřady, územní
správní úřady, veřejné bezpečnostní sbory a nezávislé správní úřady.

V čele každého ministerstva stojí člen vlády (ministr). V České republice působí 14 ministerstev

 • Ministerstvo financí

 • Ministerstvo zahraničních věcí

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Ministerstvo kultury

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Ministerstvo vnitra

 • Ministerstvo průmyslu
  a obchodu

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Ministerstvo zemědělství

 • Ministerstvo obrany

 • Ministerstvo dopravy

 • Ministerstvo životního prostředí

Mezi jiné ústřední orgány státní správy s celostátní působností (jejich představitelé nejsou členy vlády) patří např. Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad průmyslového vlastnictví nebo Český statistický úřad.

K dalším správním orgánům s celostátní působností, které jsou řízeny jednotlivými ministerstvy, se řadí např.: Česká školní inspekce, Český inspektorát lázní a zřídel, Česká obchodní inspekce, Státní úřad inspekce práce, Státní plavební správa, Česká správa sociálního zabezpečení nebo Česká inspekce životního prostředí.

Územní správní úřady jsou specializovanými úřady, obvykle podřízenými správním úřadům s celostátní působností. Jedná se např. o okresní správy sociálního zabezpečení, finanční ředitelství a finanční úřady, katastrální úřady, krajské hygienické stanice.

Mezi veřejné bezpečnostní sbory vykonávající státní správu patří zejména: Policie, Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor nebo Celní správa České republiky.

K úřadům s postavením nezávislým vůči vládě se řadí např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Český telekomunikační úřad.

Státní správu vykonává stát i nepřímo prostřednictvím jiných subjektů, na které stát svoji působnost přenesl. Jedná se o veřejnoprávní korporace (zejména orgány obcí a krajů při výkonu přenesené působnosti) a právnické a fyzické osoby soukromého práva (např. lesní stráž).

K 31.12.2002 byly zrušeny okresní úřady, které působily jako orgány státní správy s všeobecnou působností.

S účinností od 01.01.2001 se území České republiky pro výkon státní správy člení na správní obvody, 14 (samosprávných) krajů.

Správní obvod kraje se (s výjimkou Prahy) člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Obec s rozšířenou působností tvoří základní jednotku územně správního členění. Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů. Prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny okresy. Ty mají charakter pouze evidenční územní jednotky.

Ve správním obvodu hlavního města Prahy je na úrovni okresů vymezeno 10 obvodů (Praha 1 až Praha 10).

Pro volby do Senátu se území České republiky dělí na 81 přibližně stejně lidnatých obvodů. Pro účely evropských dotací se kraje sdružují do celkem osmi regionů NUTS2.

Struktura státní správy

Přímá

 • vláda

 • ministerstva a jiné ústřední správní úřady

 • další správní úřady

 • územní správní úřady

 • veřejné bezpečnostní sbory

 • nezávislé správní úřady

Nepřímá

 • veřejnoprávní korporace

 • právnické osoby soukromého práva

 • fyzické osoby soukromého práva

Hlavní rozdíly

Pomohla vám tato stránka?