Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Moc výkonná (exekutiva)

Hlavními orgány moci výkonné v České republice jsou prezident republiky a vláda.

Prezident republiky je hlavou státu a zastupuje stát navenek. Od roku 2012 je volen v přímých volbách, a to na dobu pěti let. Nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Prezidentem se může stát občan České republiky, který dosáhl věku 40 let. Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Mezi jeho úkoly patří např. jmenovat a odvolávat členy vlády, jmenovat soudce, podepisovat zákony nebo sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy. Má také právo vrátit Parlamentu přijatý zákon (kromě ústavního), udělit amnestii, kdykoliv požádat o slovo na jednání Parlamentu i požadovat od vlády zprávy.

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády (premiéra), místopředsedů vlády a ministrů. Je odpovědná Poslanecké sněmovně. K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Vláda je oprávněna vydávat k provedení zákona a v jeho mezích nařízení.

Další orgány moci výkonné dle Ústavy České republiky představují ministerstva a jiné správní úřady a státní zastupitelství. V širším pojetí se k nim dále řadí Česká národní banka a Nejvyšší kontrolní úřad.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Moc zákonodárná
Další stránka
Moc soudní