Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Moc soudní

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Český soudní systém tvoří Ústavní soud a soustava obecných soudů.

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Sídlí v Brně. Rozhoduje buď nálezem (pokud rozhoduje ve věci samé), nebo usnesením (v ostatních případech). Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná a nelze proti nim podat opravný prostředek.

Soustavu obecných soudů tvoří Nejvyšší soud (se sídlem v Brně),
Nejvyšší správní soud (se sídlem v Brně), dva vrchní soudy (se sídlem
v Praze a Olomouci), osm krajských soudů a 86 okresních soudů.

Krajskými soudy jsou: Městský soud v Praze (působnost pro Prahu), Krajský soud v Praze (působnost pro Středočeský kraj), Krajský soud v Českých Budějovicích s pobočkou v Táboře, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Ústí nad Labem s pobočkou v Liberci, Krajský soud v Hradci Králové s pobočkou v Pardubicích, Krajský soud v Brně s pobočkou v Jihlavě a pobočkou ve Zlíně a Krajský soud v Ostravě
s pobočkou v Olomouci.

Okresní soudy v Praze jsou označovány jako obvodní soudy (např. Obvodní soud pro Prahu 1). Okresní soud v Brně se nazývá Městský soud v Brně.

Ve správním soudnictví jsou věcně příslušné krajské soudy, které jednají a rozhodují prostřednictvím specializovaných senátů a specializovaných samosoudců. Jejich rozhodnutí lze napadnout kasační stížností, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud rozhoduje např. i o některých kladných a záporných kompetenčních sporech mezi orgány veřejné správy.

Hlavní rozdíly

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Moc výkonná (exekutiva)