Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Územně správní členění státu

V souladu s čl. 99 Ústavy se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a na kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.

Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. Zákon zakotvuje možnost konat na úrovni obcí místní referendum, na krajské úrovni pak krajské referendum.

Obce a kraje spravují své záležitosti samostatně – v samostatné působnosti. Orgánům obce a kraje může být zákonem svěřen výkon státní správy. Tu vykonávají jako svou přenesenou působnost. Při výkonu státní správy jsou obce a kraje správním obvodem.

Obce a kraje vydávají v mezích samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky a v přenesené působnosti nařízení.

Hlavní rozdíly

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Státní správa
Další stránka
Obce