Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Kraje a jejich orgány

Od 01.01.2001 existuje v České republice 14 krajů:

 1. Hlavní město Praha se sídlem v Praze

 2. Středočeský kraj se sídlem v Praze

 3. Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

 4. Plzeňský kraj se sídlem v Plzni

 5. Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech

 6. Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

 7. Liberecký kraj se sídlem v Liberci

 8. Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové

 9. Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích

 10. Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

 11. Jihomoravský kraj se sídlem v Brně

 12. Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci

 13. Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě

 14. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Kraje orgány

Orgány kraje jsou:

 • zastupitelstvo kraje

 • rada kraje

 • hejtman kraje

 • krajský úřad

 • zvláštní orgány kraje zřizované hejtmanem pro výkon přenesené působnosti, stanoví-li tak zákon

Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory (obligatorní je výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost). Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Zastupitelstvo kraje – skládá se z 45 až 65 členů podle počtu obyvatel kraje. Zastupitelstvu je vyhrazeno zejména předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,
vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat strategie rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů a rozhodovat o majetkoprávních jednáních kraje vymezených zákonem.

Rada kraje – je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti.
Ve věcech přenesené působnosti může rozhodovat, jen pokud tak stanoví zákon.

Radu tvoří hejtman, náměstek (náměstci) hejtmana a další členové rady, kteří jsou voleni
z členů zastupitelstva. Počet členů rady činí devět nebo jedenáct dle počtu obyvatel kraje.

Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Dále rozhoduje o právních jednáních kraje vymezených zákonem. Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nepřísluší zastupitelstvu kraje.

Hejtman kraje – je volen zastupitelstvem kraje a zastupuje kraj navenek. Jeho pravomoce vymezuje zákon. Hejtman kraje pozastaví výkon usnesení rady kraje, má-li za to, že je usnesení nesprávné. Hejtmana zastupuje náměstek hejtmana. Zastupitelstvo kraje může zvolit více náměstků.

Krajský úřad – plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uloží zastupitelstvo a rada kraje. Napomáhá činnosti výborů a komisí. Rada kraje může ukládat úkoly krajskému úřadu pouze v rozsahu své působnosti, které jí svěřuje zákon.

Krajský úřad rozhoduje v samostatné působnosti v případech stanovených zákonem. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu.

Krajský úřad provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. V přenesené působnosti provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům obcí (např. v případě rozporu nařízení a opatření orgánů obce v přenesené působnosti se zákonem).

Krajský úřad tvoří ředitel, který je odpovědný hejtmanovi, a zaměstnanci kraje zařazení
do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Obce
Další stránka
Hlavní město Praha