Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Obce

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Některé obce nesou název městys. Jedná se o historické označení obce s trhovými právy, které bylo zrušeno v 50. letech 20. století a znovu obnoveno v roce 2006. Obec označovaná jako město musí mít zpravidla alespoň 3 000 obyvatel. Obce nazývané jako statutární města (celkem 27 včetně Prahy) jsou vyjmenovány v zákoně o obcích. Jejich území se může členit na městské obvody nebo městské části, které mají vlastní orgány samosprávy, ale přitom nejsou právnickými osobami. Za statutární město se považuje i hlavní město Praha.

Obce se od sebe liší také rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. Některé obce, vyjmenované ve zvláštním zákoně, mají širší rozsah přenesené působnosti než ostatní obce. Jedná se o obce s pověřeným obecním úřadem, které vykonávají v rozsahu svěřeném zvláštními zákony i další úkoly státní správy, a to rovněž pro jiné obce v určeném správním obvodu.

Dále jsou jimi obce s rozšířenou působností, které vedle přenesené působnosti vykonávané obcemi a obcemi s pověřeným obecním úřadem vykonávají další úkoly státní správy v rozsahu svěřeném zvláštními zákony, a to i pro další obce v určeném správním obvodu.

Orgány obce (města, městyse, statutárního města) jsou:

  • zastupitelstvo obce/městyse/města

  • rada obce/městyse/města

  • starosta/primátor (statutárního města)

  • obecní úřad/úřad městyse/městský úřad/magistrát (statutárního města)

  • zvláštní orgány obce/městyse/města, které zřizuje starosta (primátor) pro výkon přenesené působnosti a jmenuje i odvolává jejich členy

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vždy se zřizuje finanční a kontrolní výbor. Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise je výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.

Orgány statutárního města se nazývají zastupitelstvo města, rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod územně členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského obvodu. Dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Tato označení orgánů platí obdobně i pro orgány městské části statutárního města.

Zastupitelstvo obce – má 5 až 55 členů v závislosti na počtu obyvatel obce.
Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Je např. oprávněno
schvalovat program rozvoje obce, schvalovat rozpočet obce, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, zřídit obecní policii nebo příspěvkové organizace a organizační složky obce a rozhodovat o majetkoprávních jednáních obce vymezených zákonem. Z řad svých členů volí (a také odvolává) členy rady obce a určuje jejich počet. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

Rada obce – je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti složeným z pěti až jedenácti členů. V obci, ve které má zastupitelstvo obce méně než 15 členů, se rada obce nevolí. Je odpovědná zastupitelstvu obce.
V oblasti přenesené působnosti rozhoduje, jestliže tak stanoví zákon. Radu obce tvoří starosta,
místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce.

K úkolům rady obce patří zejména připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečovat plnění jím přijatých usnesení a hospodaření obce podle schváleného rozpočtu.
Je oprávněna vydávat nařízení obce, stanovit rozdělení pravomocí
v obecním úřadu, zřizovat odbory a oddělení obecního úřadu,
kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti
samostatné působnosti obce a plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce
úkoly zakladatele nebo zřizovatele.

Starosta – zastupuje obec navenek. Vykonává pravomoc rady obce v obcích,
ve kterých se rada obce nevolí. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele
krajského úřadu tajemníka obecního úřadu.

Starostu volí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starostu zastupuje místostarosta.
Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim konkrétní úkoly.

Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné.

Ve statutárním městě plní funkci starosty primátor a funkci místostarosty (místostarostů) náměstek (náměstci) primátora.

Obecní úřad – tvoří jej starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. V oblasti samostatné působnosti plní obecní úřad úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce.

Dále pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a rozhoduje v případech stanovených zákonem. Také vykonává přenesenou působnost vymezenou zákonem. Ve statutárním městě je obecní úřad označován jako magistrát.

Pomohla vám tato stránka?