Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Obecné informace k oslovení

V oslovení používáme v němčině před příjmením podstatná jména „Herr“ (Herr Maier/pan Maier) a „Frau“ (Frau Maier/paní Maierová). Slovo „Fräulein“ („slečna“) se používá při oslovení dospělých žen tehdy, když si to oslovená žena výslovně přeje: dnes je běžné oslovení „Frau“. 

Jestliže není příjmení vysloveno, je v obchodním a společenském styku běžné použít namísto slova „Frau“ slovo „Dame“ („dáma“, „paní“) (bez použití jména osoby).

V Německu se lidé oslovují většinou příjmením. Na rozdíl od Česka je daleko méně běžné používat funkci v úřadě nebo akademický titul. Funkce se užívá převážně u vysokých státních úředníků v politice, správě, církvi a u vojska. U osob s univerzitním vzděláním se oslovení omezuje na titul „Doktor“ a „Professor“.

V oficiálním písemném styku je i nadále běžné oslovení „Sehr geehrte/r“ („Vážená/-ý“). Vedle toho se dnes již určitou dobu prosazuje méně formální tón. Oslovení jako „Guten Tag“ („Dobrý den“) již nejsou posuzována jako nezdvořilá. Měli bychom ale při volbě oslovení vždy brát v úvahu stupeň vzájemné důvěrnosti.

V německém písemném styku se podobně jako v češtině (na rozdíl od angličtiny) píše za oslovením a čárkou další slovo s malým písmenem, vyjma jmen podstatných.

Postup při písemné komunikaci v Německu stanoví norma DIN 5008.

Pravidla a příklady

Mělo by pokud možno zaznít jméno oslovované osoby. Přitom je třeba dbát na správný  . Jestliže jméno není známé, nabízí se formulace „Sehr geehrte Damen und Herren“. Jestliže si nejsme jisti, zda se obracíme na muže nebo na ženu, napíšeme „Sehr geehrte Frau Maier oder sehr geehrter Herr Maier“.

Jako alternativu k formálnímu „Sehr geehrte/r …“ můžeme (v závislosti na osobním vztahu) zvolit následující formy oslovení, přičemž první dvě varianty jsou dnes běžné i v úřední korespondenci:  

 • Guten Tag, sehr geehrter Herr Maier, (Dobrý den, vážený pane Maiere,) 

 • Guten Tag(,) Herr Maier, (Dobrý den, pane Maiere,)

 • Guten Tag, lieber Herr Maier, (Dobrý den, milý pane Maiere,)

 • Lieber Herr Maier, (Milý pane Maiere,)

Při větším počtu osob je nejprve oslovována osoba s vyšším společenským posta­vením; mají-li dvě osoby stejné postavení, oslovuje se dáma jako první.

Vyšší úředníci jsou oslovováni pouze svým úředním označením nebo také úředním označením a jménem. U žen by měl zaznít ženský tvar označení funkce:

 • Herr Minister/Frau Ministerin (Pane ministře/Paní ministryně)

 • Herr Präsident/Frau Präsidentin (Pane prezidente/Paní prezidentko)

 • Herr Oberbürgermeister (Müller)/Frau Oberbürgermeisterin (Müller) (Pane primátore (Müllere)/Paní primátorko (Müllerová))

 • Herr Landrat (Reiser)/Frau Landrätin (Reiser) (Pane zemský rado (Reisere)/Paní zemská radová (Reiserová))

 • Herr Vorstandsvorsitzender (Danne)/Frau Vorstands­vorsitzende (Danne) (Pane předsedo představenstva (Danne)/Paní předsedkyně představenstva (Danneová))

 • atd.

Pro úřady a orgány platí následující: obvykle jsou svým úředním označením oslovováni pouze nejvýše postavení zástupci; v adrese jsou uváděny i nižší služební hodnosti a úřední označení.

Akademické tituly jsou v adrese sice uváděny („Prof. Dr.-Ing. Maier“), ale v oslovení se obvykle užívá jen titulů „Doktor“ a „Professor“. „Doktor“ se ve spojení se jménem zkracuje na „Dr.“; jestliže nenásleduje jméno, píše se v nezkrácené formě. „Professor“ se nezkracuje, v adrese se ale může vyskytnout v podobě zkrácené „Prof.“.

Vyšší titul činí nižší tituly nadbytečnými – v případě profesora tedy doktorský titul není užíván. Povšimněme si, že u titulu „Doktor“ není ženský tvar moc běžný, u „Professor“ může být však použit:

 • Sehr geehrter Herr Dr. Maier,/Sehr geehrte Frau Dr. Maier,
  (Vážený pane Dr. Maiere,/Vážená paní Dr. Maierová,)

 • Sehr geehrter Herr Professor Maier,/
  Sehr geehrte Frau Professor(in) Maier,
  (Vážený pane profesore Maiere,/Vážená paní profesorko Maierová)

Další tituly, též tituly získané v zahraničí (jako M. A., M. Sc., Ph. D.) se uvádí v adrese za jménem– Peter Maier, Ph. D. –, v oslovení se ale neužívají.

Výzvou při oslovení může být požadavek na genderově vyvážený projev, tedy jazykovou rovnost mužů a žen. Zde zatím neexistují jasná pravidla; ale určitý vývoj se rýsuje. Abychom se vyhnuli stylisticky těžkopádným zdvojením „Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“( Vážené kolegyně*ové, vážené spolupracovnice*íci), vyskytují se v německém jazykovém úzu následující opce dosud nepřijaté jazykovou normou. (Přitom „genderová hvězdička“ má lehký náskok.)

 • Genderová hvězdička: Mitarbeiter*innen 

 • Podtržítko: Mitarbeiter_innen

 • Lomítko/slash: Mitarbeiter/innen

Duplikaci lze zabránit použitím neutrálních formulací:

 • Sehr geehrte/Liebe Teammitglieder, (Vážení/milí členové týmu)

 • Sehr geehrte Beschäftigte, (Vážení zaměstnanci) 

 • atd.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Komunikační pomůcka
Další stránka
Formulace pozdravů