Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Státní správa

Bavorská státní správa má tři úrovně.

Rozlišuje se přímá a nepřímá státní správa. V přímé státní správě plní Svobodný stát Bavorsko své úkoly prostřednictvím svých vlastních orgánů bez právní subjektivity. V případě nepřímé státní správy je správa vykonávána prostřednictvím právně samostatných právnických osob veřejného práva.

V rámci přímé státní správy se zemské správní úřady člení na nejvyšší zemské úřady, státní úřady středního stupně a nejnižší státní úřady.

Mezi nejvyšší státní orgány patří ministerstva, úřad vlády a Bavorský nejvyšší účetní dvůr.

V současné době (2022) jsou zřízena tato státní ministerstva:

 • Bavorské státní ministerstvo vnitra, sportu a integrace

 • Státní ministerstvo pro bydlení, výstavbu a dopravu

 • Státní ministerstvo spravedlnosti

 • Státní ministerstvo školství, výchovy a vzdělávání

 • Státní ministerstvo pro vědu a umění

 • Státní ministerstvo financí a vlasti

 • Státní ministerstvo hospodářství, rozvoje a energetiky

 • Státní ministerstvo životního prostředí a ochrany spotřebitele

 • Státní ministerstvo pro výživu, zemědělství a lesnictví

 • Státní ministerstvo rodiny, práce a sociálních věcí

 • Státní ministerstvo zdravotnictví a péče

 • Státní ministerstvo digitalizace

Ministerstvům jsou podřízeny správní úřady středního stupně, které na vymezeném území plní úkoly státní správy a dozorují nejnižší státní úřady. K úřadům středního stupně se řadí sedm krajských vlád (Horní Bavorsko, Švábsko, Dolní Bavorsko, Horní Falc, Dolní Franky, Střední Franky a Horní Franky).

Nejnižšími úřady státní správy je 71 okresních úřadů, které vykonávají státní správu pro území příslušného okresu (úřady okresní správy). Okresní úřady kromě toho fungují i jako orgán okresu jako samostatné veřejnoprávní korporace, tedy jako orgán místní samosprávy příslušného okresu (dvojí funkce, viz kapitola (Zemské) Okresy).

Kromě uvedených středních a nejnižších státních úřadů s omezenou územní působností existují ještě další zemské úřady s působností pro celé Bavorsko (např. Zemský úřad pro vodohospodářství, Zemský úřad pro ochranu ústavy atd.)

Svobodný stát Bavorsko plní své správní úkoly také prostřednictvím samostatných právnických osob veřejného práva (nepřímá státní správa). Mezi ně patří kromě obcí také veřejnoprávní ústavy (např. Bavorský roz­hlas) nebo státní vysoké školy.

Struktura bavorské státní správy

Přímá státní správa

 • bavorské zemské úřady

 • nejvyšší zemské úřady (ministerstva)

 • státní úřady středního stupně (krajské vlády)

 • nejnižší státní úřady (okresní úřady)

Nepřímá státní správa

 • kraje

 • okresy

 • města a obce

 • nadace a ústavy

Hlavní rozdíly

Pomohla vám tato stránka?

Další stránka
Územní samospráva