Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Obce

Obce jako prvotní územní korporace mají ústavně zaručené právo samostatně regulovat místní záležitosti (samostatná působnost). Kromě toho plní i státní úkoly na ně přenesené. 

Obce mají v rámci plnění svých úkolů kromě jiného i právo vydávat obecně závazné vy­hlášky a nařízení, které představují obecně závazné „místní právo“. Právo obcí v Bavorsku je z velké části upraveno v Bavorském obecním řádu (Bayerische Gemeindeordnung, GO).

V závislosti na rozsahu výše uvedených úkolů a také s ohledem na historické důvody se rozlišují následující druhy obcí: 

Obce spadající pod určitý okres

Tyto obce patří z hlediska správního práva i organizačně do jednoho ze 71 okresů v Bavorsku. Vedle samostatné působnosti (např. právo vykonávat územně plánovací činnost) se podílejí na výkonu úkolů státu (např. oblast evidence pobytu obyvatel). Státní dozor nad těmito obcemi přísluší okresnímu úřadu.

Obce nespadající pod žádný okres

Tyto obce nejsou součástí žádného okresu. Kromě úkolů obcí spadajících pod určitý okres vykonávají ještě úkoly nejnižších státních úřadů (okresních úřadů), např. stavební povolení. Dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí náleží místně příslušné krajské vládě (Bezirksregierung). V současné době se v Bavorsku nachází 25 obcí nespadajících do žádného okresu.
Starosta těchto obcí se označuje jako „vrchní starosta“ nebo „primátor“ (Oberbürger­meister).

Velká okresní města

Jedná se o obce spadající pod určitý okres, na které zákonodárce s ohledem na jejich kapacitní možnosti přenesl některé další úkoly nejnižších úřadů státní správy (např. některá vodoprávní povolení). Dozor nad těmito obcemi vykonávají příslušné okresní úřady. Také ve velkých okresních městech je starosta označován jako „vrchní starosta“ nebo „primátor“ (Oberbürgermeister).

Města a městysy

Jsou jimi obce (spadající i nespadající pod určitý okres), které takové označení měly historicky nebo kterým bylo toto označení propůjčeno státním ministerstvem vnitra s ohledem na počet obyvatel a/nebo hospodářskou sílu a význam. Ve městech je obecní zastupitelstvo označováno jako „zastupitelstvo města“ a v městysích jako „obecní zastupitelstvo městyse“. 

Zemské hlavní město Mnichov

Mnichov je hlavním městem Svobodného státu Bavorsko a jako takové nese název „zemské hlavní město“. Z právního hlediska se však ve zbytku jedná o „běžné“ město nespadající pod žádný okres. Městské obvody Mnichova jsou správními jednotkami bez právní subjektivity.

Organe

Obce jednají prostřednictvím svých orgánů. Je třeba rozlišovat mezi následujícími obecními orgány:

  • obecní zastupitelstvo (ve městech „zastupitelstvo města“, v městysích „obecní zastupitelstvo městyse“)

  • (první) starosta (ve městech nespadajících pod žádný okres a ve velkých okresních městech „vrchní starosta“ nebo „primátor“)

  • bory jako „pomocné orgány“ obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce

Je základním orgánem, který spravuje obec. Je voleno občany obce tajným a svobodným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva na dobu šesti let. Skládá se z osmi až 80 členů (dle velikosti obce) a (prvního) starosty.

Rozhoduje ve všech věcech obce (v samostatné i přenesené působnosti), pokud věc nepřísluší (prvnímu) starostovi nebo výboru. Mezi jeho úkoly patří také kontrola činnosti obecního úřadu.

Do zastupitelstva obce může být zvolen každý občan EU od 18 let, jehož těžiště životních zájmů se nachází na území obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje většinou hlasů. Jeho zasedání jsou zpravidla veřejná.

Svými úkoly a kompetencemi je srovnatelné s českým obecním zastupitelstvem. Doslovný překlad do češtiny „rada obce“ (Gemeinderat) se proto nepoužívá. Rada obce je dle českého práva dalším kolektivním řídícím orgánem, které bavorské právo nezná.

(První) Starosta

Je volen přímo občany obce ve všeobecných, rovných, tajných a svobodných volbách na období šesti let. V závislosti na velikosti
a rozhodnutí obce vykonává starosta svoji funkci na „plný úvazek“ (uvolněný starosta) nebo vedle svého zaměstnání (neuvolněný starosta). Starostou může být zvolen každý občan SRN, který má právo volit a v případě kandidáta na neuvolněného starostu musí mít navíc své bydliště na území obce.

Starosta řídí obecní úřad a zastupuje obec navenek. Připravuje zasedání zastupitelstva obce, předsedá zastupitelstvu obce a odpovídá za plnění usnesení obecního zastupitelstva.

Starosta dále samostatně vyřizuje běžné záležitosti obce menšího významu. Za­stupitelstvo obce může v souladu se svým jednacím řádem přenést na starostu k samostatnému vyřizování další úkoly z vlastní působnosti.

Starostu zastupuje nejméně jeden, nejvýše dva místostarostové, kteří jsou voleni z řad zastupitelstva obce.

bory

Zastupitelstvo obce může jako své „pomocné orgány“ zřídit výbory a přenést na ně úkoly ze své působnosti spočívající v rozhodování a/nebo poradenské činnosti (např. stavební výbor pro stavební záležitosti). Složení výborů musí odpovídat politickému rozložení sil v obecním zastupitelstvu. Rozhodovací výbor se také nazývá obecní senát.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Územní samospráva
Další stránka
(Zemské) Okresy