Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

(Zemské) Okresy

Okresy jsou stejně jako obce územními korporacemi a právnickými osobami veřejného práva s právem na místní samosprávu. Na okresy se vztahuje Bavorský okresní řád (Bayerische Landkreisordnung, LKrO).

Shodně jako obce i okresy plní úkoly v samostatné a v přenesené působnosti. V přenesené působnosti vykonávají okresy úkoly pro Svobodný stát Bavorsko. To je třeba odlišit od případu, kdy je okresní úřad činný přímo jako státní orgán. V prvním případě jedná jako orgán okresního úřadu, ve druhém jako státní orgán (úřad okresní správy). Z tohoto důvodu pracují na okresním úřadě jednak lidé, jejichž zaměstnavatelem je Svobodný stát Bavorsko, a jednak lidé, kteří jsou zaměstnáni okresním úřadem (dvojakost okresního úřadu).

Orgány okresu jsou:

  • zastupitelstvo okresu

  • zemský rada (jako předseda zastupitelstva okresu)

  • bor okresu a ostatní výbory

Zastupitelstvo okresu

Skládá se z předsedy (zemský rada) a členů zastupitelstva okresu volených tajným a svobodným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva na dobu šesti let. Rozdělení a vymezení kompetencí je do značné míry obdobné, jako je tomu u zastupitelstva obce a (prvním) starostou (viz kapitola Obce).

Zemský rada

Je volen přímo občany okresu tajným a svobodným hlasováním na základě všeobecného a rovného volebního práva na dobu šesti let. Předsedá zastupitelstvu okresu a z pozice této funkce je i orgánem (zemského) okresu. Rozhoduje samostatně o běžných záležitostech týkajících se okresu a ve věcech, které na něj byly přeneseny zastupitelstvem okresu k samostatnému vyřizování. Současně je ze zákona také vedoucím okresního úřadu jako státního orgánu (úřadu okresní správy). Má jednoho nebo dva zástupce, kteří jsou voleni zastupitel­stvem okresu.

bor okresu a ostatní výbory

bor okresu je zřizován obligatorně ze zákona a odlehčuje agendě zastupitelstva okresu v zákonem určených případech. Kromě toho lze zřídit i další výbory.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Obce
Další stránka
Kraje